عادت‌ها چگونه تغییر می‌کنند؟


متاسفانه هیچ مجموعه مراحل خاصی وجود ندارد که به طور تضمین شده‌ای برای همه موثر باشد. ما می‌دانیم که نمی‌توان از شر عادت خلاص شد - در عوض می‌بایست آن را تغییر داد. و می‌دانیم که وقتی از قانون طلایی عادت استفاده شود، عادت‌ها از هر چیز دیگری قابل انعطاف‌تر هستند: اگر همان سرنخ و همان پاداش را نگا داریم، یک روتین جدید می‌تواند جایگزین شود.


ولی این کافی نیست. برای اینکه عادتی تغییر یافته باقی بماند، افراد باید باور کنند که تغییر امکان‌پذیر است. و اغلب اوقات، آن باور تنها با کمک یک گروه بوجود می‌آید.


از #کتاب #قدرت_عادت